Algemene Verordening  Gegevensbescherming

SOENNES & SWAERDES Erfbeweging Zutendaal (afgekort Soennes & Swaerdes) hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens.

In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over welke gegevens we verzamelen en hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Soenes & Swaerdes houdt zich aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening EU 2016/679). 

SOENES & SWAERDES Erfgoedbeweging Zutendaal is verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van onze privacyverklaring vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Soennes & Swaerdes
Schoolstraat 8
3690 Zutendaal
info@soennesenswaerdes.be

Aan wie is deze privacyverklaring gericht ?

Deze privacyverklaring is van toepassing op al onze huidige en vroegere leden, deelnemers aan activiteiten, personen die belangstelling tonen of toonden voor onze activiteiten en prospecten.

Waarvoor verwerken wij welke persoonsgegevens ?

Je persoonsgegevens worden door Soennes & Swaerdes verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden :

Deze opsomming is niet limitatief en kan desgewenst, indien dit mocht blijken, aangevuld worden.

In zoverre de verwerking van persoonsgegevens plaatsvindt op basis van toestemming, heb je steeds het recht om de gegeven toestemming in te trekken.

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen de volgende persoonsgegevens gevraagd en/of verwerkt worden :

Er worden enkel persoonsgegevens verzameld die je zelf aan ons meedeelt op verschillende wijzen (o.a. inschrijvingsformulieren, invul- en contactformulieren, idem op onze eventuele website, persoonlijk/telefonisch/e-mail contact, …). Er worden geen persoonsgegevens via derden verzameld.

De verzamelde gegevens worden alleen voor de doeleinden benut waarvoor de gegevens verkregen werden.

Al dan niet verstrekken van gegevens door jezelf

De vermelde gegevens moeten, indien van toepassing, verstrekt worden om lid te kunnen worden of te kunnen deelnemen aan activiteiten van de vereniging.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden – verwerkers

De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

Deze opsomming is niet limitatief en kan desgewenst, indien dit nodig mocht blijken, aangevuld worden.

Wij geven geen persoonsgegevens door aan externe dienstverleners waarmee we geen overeenkomst hebben afgesloten.

Met externe dienstverleners (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Verstrekking aan derden – ontvangers

Wij delen persoonsgegevens met de volgende externe partijen :

Met deze partijen maken wij uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen en om de gegevens vertrouwelijk worden behandeld.

Verder worden de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekt, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek  (persoons)gegevens opvraagt. In een dergelijk geval dient medewerking verleend te worden en bestaat dan ook de verplichting deze gegevens af te geven.

Op geen enkel moment worden de persoonsgegevens verkocht of verhuurd aan derde partijen.

De contactgegevens ook nooit door aan derden doorgegeven voor commerciële doeleinden.

Persoonsgegevens kunnen wel gedeeld worden met andere derden indien jij ons hier toestemming voor geeft.  Iedereen heeft het recht deze toestemming ten allen tijde in te trekken.

Er worden geen persoonsgegevens verstrekt aan partijen welke gevestigd zijn buiten de Europese Economische Ruimte.

Bewaartermijn

Soennes & Swaerdes bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het realiseren van het doel waarvoor deze zijn verstrekt, met in acht name van de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (o.a. op gebied van boekhouding).  Bewaartermijnen kunnen evenwel per doel verschillen met een maximum van 5 jaar na het laatste gebruik.

Je rechten omtrent uw gegevens

Je hebt recht van inzage en kopie van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben.

Je hebt recht op verbetering en aanvulling wanneer uw gegevens onjuist of onvolledig zijn.

Je  hebt het recht op gegevenswissing (verwijdering) van de persoonsgegeven  welke wij van jou ontvangen hebben, en die niet langer strikt noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor ze werden verwerkt. Het recht wordt wel behouden om te bepalen of het verzoek gerechtvaardigd is.

U heeft het recht op beperking van gegevensverwerking : indien u bezwaar heeft tegen de verwerking van bepaalde gegevens, kan u vragen om deze verwerking te stoppen.

Ook heb je het recht om de door jou verstrekte gegevens te laten overdragen aan jezelf of in opdracht van jou direct aan een andere partij.

Via het adres bovenaan deze privacyverklaring kan je contact nemen om je rechten uit te oefenen, vergezeld van een motivatie voor je vraag. 

Er kan gevraagd worden je te legitimeren voordat er gehoor gegeven kan worden aan voornoemde verzoeken. Zo kan gevraagd worden om een kopie van de voorzijde van je identiteitskaart toe te voegen aan je aanvraag en dit om je identiteit te controleren. Het wordt sterk aangeraden om daarbij je pasfoto onzichtbaar te maken en erbij te vermelden dat het om een kopie gaat.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens of over de uitoefening van je rechten wordt gevraagd hierover direct contact te nemen via het hogervermelde contactadres.

Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming :

                Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA)

                Drukpersstraat 35, 1000 Brussel

                commission@privacycommission.be

Wijzigingen aan onze privacyverklaring

Soennes & Swaerdes kan haar privacyverklaring steeds aanpassen.  Omtrent deze wijziging zullen betrokkenen steeds een bericht ontvangen via mail, whatsapp, sms, website of enig ander middel van kennisgeving.

De laatste wijziging gebeurde 15 september 2020