Bronzen gedenkplaat Pastoor Alphons Vanroy

Klik hier voor de ligging op Google Maps

Pastoor te Zutendaal van 1888-1920

Van alle pastoors die de parochie Zutendaal hebben bediend sinds in 1310 Arnoudus op aanbod van Joannes, abt van Averbode, en na erkenning door aartsdiaken Percheval-de Carnetto aangesteld werd tot pastoor van Zutendaal is Alphons Vanroy zeker één van de geestelijken die hier het langste aan het hoofd van de parochie gestaan heeft. Gedurende deze periode veranderde er heel veel in Zutendaal. Dat moge blijken uit het artikel in Stoppels uit 1991 jrg 10 nr 4 p 224.

Bronzen gedenkplaat Kanunnik Jozef Coenen

Klik hier voor de ligging op Google Maps

Bouwheer van de Sint-Jozefskerk uit 1936-1941, een getrouwe weergaven van de abdijkerk van Hocht. Hij liet talrijke merkwaardigheden aanbrengen aan het kerkgebouw en het interieur zodat de Wiemesmerenaren kunnen zeggen dat hun kerk een monument is. De kerk werd gewijd aan Sint –Jozef, Jozef was de voornaam van pastoor Geurts, kanunnik Coenen en bisschop Kerkhofs. Sint-Hubertus werd de tweede patroonheilige van Wiemesmeer.

Bronzen gedenkplaat Pater Jozef Schrijvers

Klik hier voor de ligging op Google Maps

Redemptorist, overleden te Rome op 4 maart 1945. Zag het levenslicht in Gewaai op 19 december 1876. Vanaf 1913 twintig jaar werkzaam in Oekraïne, eerst als visitator en vice-provenciaal van de redemptoristen. In 1932 apostolisch visitator van alle zuster van de Oosters Ritus in Oekraïne, Canada, Brazilië en de V.S.. Vanaf 1935 meestal in Rome als Generaal Consulator van de Congregatie. Op 7 maart laar zijn laatste rustplaat op het Sint-Laurentiuskerkhof in de grafkelder van de paters-redemptoristen. Door de Romeinen aanzien als een heilige. Zie ook het artikel in Stoppels 1989 jrg 8 nr 1 p 24.

Gedenksteen Lourdesgrot (*)

Klik hier voor de ligging op Google Maps

Wiemesmeer is fier op haar Lourdesgrot. Deze kwam er dank zij de vrijgevigheid van Mathijs Thyssens. Met toestemming van pastoor J.Geurts en Mgr. Rutten namen in 1924 de werken een aanvang. De steen, geplaatst bij de wijding der grot, vermeldt ons het jaar dat ze klaar kwam.

LoUrDes LIeVe VroUW
bLIJf LIMbUrgs goUW
ChrIstUs aLtoos troUW

De grot maakt een rustige bidplaats van het mooie park waarin ze gelegen is. Een kruisweg in bas reliëf nodigt uit tot gebed.

Ieder jaar, de eerste zondag van mei (**), heeft er een plechtige mis plaats en de bedevaarders komen dan talrijk opdagen. Verder brengt menig bedevaarder, heel het jaar door, een bezoek aan de grot.

(**) tegenwoordig op alle zaterdagen van mei tot en met september

Klik hier voor meer info op kerknet.be

Gedenkplaten O.L.Vrouwkerk (*)

Klik hier voor de ligging op Google Maps

Twee gedenkplaten vinden we in de O.L.Vrouwkerk. Hier hing, van na de oorlog 14-18, aan beide kanten van het koor een witmarmeren gedenkplaat. Einde 1978 bij het reinigen van de muren der kerk werden ze achteraan ingemetseld, één aan elke ingangsdeur. Deze van rechts is een dankbetuiging van de 57 mannen uit Zutendaal, die begin september 1915 naar Duitsland gevoerd werden om er te werken.

De tweede plaat, zelfde van opvatting, werd geschonken door de frontsoldaten als dank aan O.L.Vrouw voor hun behouden en zegevierende thuiskomst.

Gedenkplaten Sint-Jozefkerk (*)

Klik hier voor de ligging op Google Maps

Rond de kerk van WIemesmeer zien we verschillende gedenkplaten.

Zo treffen we aan de oostkant van het koor een prachtige mozaïek, voorstellende een remonstrans met aan weerskanten een engel in biddende houding en eronder de woorden “Venite adoremus”.

Deze mozaïek is het werk van glasschilder Jos Osterrath. Daaronder zien we een arduinsteen met volgende inscriptie:

De hoChter
CIsterCIJnsChe afDIJkerk
troUW nageboUWD

Deze tekst duidt op het jaar dat men zou starten met de bouw deze kerk. Maar om dit te verwezenlijken en zich door het dichte struikgewas der dorpse intriges heen te slaan, was er oneindig veel geduld en goede wil nodig.

Op 1 april 1936 werd de eerste steen gelegd. Deze eerste steen ligt aan de westkant van de rechter kruisarm en werd ingemetseld door Mgr. Pelzer. Deze was een intieme vriend van Kan. J. Coenen en op diens uitnodiging kwam hij graag de eerste steen van de kerk leggen. Op deze arduin lezen we:

LapIDeM hUnC
posUIt +
aUgUsIUs peLzer
VatICanI sCrIptor

de tekst die ons het jaar van het begin der bouwwerken geeft.

Aan dezelfde kant, maar dan in het schip deer kerk waar men in 1940 aan begon te werken, is een andere arduin ingemetseld, eenvoudig van opvatting en tekst, maar die niets aan duidelijkheid mist. De tekst luidt:

HET VIJFDE JAAR
NA ‘T EERSTE WERK
KOMT ‘T SCHIP DER KERK
SPIJTS KRIJGSGEVAAR
TEN HALVE KLAAR

Verder treffen we aan de rechterkant van de ingang een bronzen plaat, voorstellen Kan. J. Coenen met daaronder de tekst:

KANUNNIK J. COENEN
BOUWDE DEZE KERK 1935

Deze plaat werd in 1967 geplaatst door het Sint-Hubertuscomité. Een plakket dat ze betaalden met de winst die ze maakten bij de opvoeringen van het laatste Sint-Hubertusspel. Het is een werk van beeldhouwer Raf Mailleux. Het was geen toeval dat hij aangesproken werd om deze gedenkplaat te ontwerpen. Zoals Kan. J. Coenen de promoter en de bouwer was van de kerk, werd hij als jonge beeldhouwer belast met al het beeldhouwwerk in deze nieuwe kerk.

Tenslotte vinden we links bij het binnenkomen, een zeer sober plaatje met volgende tekst:

TER NAGEDACHTENIS VAN
EF. MARTEN PEETEERS
MEDESTICHTER
ST. HUBERTUS-VIERING
WIEMESMEER
+ . 18-8-1970

E.H. Peeters was pastoor te Wiemesmeer van 1947 tot 1960. Na Wiemesmeer werd hij pastoor te Niel-bij-As. Maar toch lag hem zijn oude parochie en vooral de Sint-Hubertusfeesten nauw aan het hart. Ieder jaar zette hij dan ook zijn beste krachten in tot het wellukken van deze traditie. Het Hubertuscomité wilde met dit plakket zijn gedachtenis eren.

Gedenkplaat Gemeentehuis

Klik hier voor de ligging op Google Maps

Op 27 augustus 1982 werd de nieuwbouw aan het Oosterzonneplein officieel in gebruik genomen als gemeentehuis met de administratieve diesnten, de politie, de bibliotheek en de dienst toerisme. Aanpalend werd het nieuwe cultuurcentrum een plaats waar vele Zutendaalse verenigingen zich mogen thuisvoelen.

_____

(*) uit: Inventaris van de kleine monumenten te Zutendaal van Clement Put